Nach dem Gebrauch:     Bestseller:
žádost visa visa

Obecné obchodní podmínky pro nákup zboží

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností MarkTech s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, Czech Republic, IČ: 28336941, DIČ: CZ28336941, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62062, (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“. VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím a to zejména identifikačních náramků, prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.wristbands.cz, www.identifikaceosob.cz (dále jen „internetové stránky“), ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky a to zejména prostřednictvím internetového obchodu, poštou, telefonicky, telefaxem, elektronickou poštou či jakkoli jinak. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího, tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.

Tyto VOP také:

II. Předmět smlouvy

Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů, poštovného, je-li povinen je hradit.

Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky například potiskem – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo, to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného potisku (např. ochranné známky); v případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající povinen dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu.

III. Kupní cena

Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží. Je-li zakázka vyššího rozsahu, muže prodávající vyžadovat 50% zaplacení zálohy předem z celkové ceny zakázky. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího zálohu zaplatit v předem stanovené lhůtě. V případě většího rozsahu či opakovaného objednávání zboží můžou strany rámcovou smlouvou domluvit podmínky objednávání zboží a následné splatnosti kupní ceny – v tomto případě kupující nechť kontaktuje prodávajícího.

Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:

V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně; nárok na úrok z prodlení a náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty tím není dotčen. V situaci kdy kupující nepřevezme zboží, které si objednal (řádná objednávka) a bylo na zakázku (potisk) ve stanoveném termínu může prodávající účtovat náklady spojené s opakovanou dopravou či nájemné ve výši 0,05 Kč za každý jeden kus zboží (identifikační náramek) denně.

Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.

V případě že kupující je fyzická či právnická osoba s jiné členské země EU než ČR, prokáže se platnou registrací DPH u příslušného finančního úřadu, bude celková částka účtována bez DPH. Clo a další poplatky s pojené se zbožím, bere kupující na sebe. Prodávající je povinen dodat veškeré podklady pro účely těchto řízení.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

IV. Dodací podmínky

Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího:

Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví podle volby kupujícího zboží buď k osobnímu odběru ve svém sídle (po předchozí telefonické domluvě) či odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího.

V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující. V případě, že kupní cena (bez DPH) přesahuje 5.000,- Kč, hradí přepravní náklady a poštovné prodávající.  

V. Záruka za vady zboží

Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží. Ostatním kupujícím se poskytuje smluvní záruka na vady zboží.

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád, voda apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.

Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Uplatnil-li spotřebitel reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout

Vzhledem k tomu, že posouzení reklamace u prodávaného zboží, jímž jsou zejména identifikační náramky, si zpravidla vyžaduje testování vzorku zboží a reklamaci tudíž zpravidla nelze vyřídit ihned, rozhodne prodávající o reklamaci do tří pracovních dnů od ukončení testování vzorku zboží. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit. Ukáže-li se reklamace jako nedůvodná či neoprávněná, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů (zpravidla v oznámení o zamítnutí reklamace).

VI. Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele (potisk).

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (zejména poštovného za dodání zboží, pokud je hradil), které je oprávněn započíst do pohledávky spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.

Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu, zejména uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a je dále povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 16 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu a nepoškozené.

Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

VII. Vady zboží

Vyskytnou-li se na zboží vady, je kupující povinen je prodávajícímu písemně vytknout. Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 5 mm); prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při přetisku zboží v katalogu a zejména při jeho zobrazení na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží. Za vady se rovněž nepovažuje stav, kdy kupující schválí vzorek tisku či korekturu, pokud bude zboží odpovídat takto schválenému vzorku.

Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

Uplatnění vad zboží zpravidla vyžaduje testování vzorku či vzorků zboží. Ukáže-li se vytknutí vad jako nedůvodné či neoprávněné, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne to o z pravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP (každá objednávka či každá změna - aktualizace registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku). Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 13 občanského zákoníku.

Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího a je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

IX.Společná ustanovení

Smlouva se řídí právem České republiky, závazek stran ze smlouvy se bez ohledu na povahu stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, to není na újmu ustanovením VOP a zákona o ochraně spotřebitele.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu prodávajícího. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Brně dne 1.3.2010
MarkTech s.r.o.